Normes internes
Normes internes tardor | otoño | autumn Normes internes
Normes internes


INFORMACIÓ GENERAL

Normes internesNormes internes

1. Puntualitat i control d’assistència

Normes internesLes classes diàries seran de 85 minuts, en cursos extensius. Les classes començaran no més tard de 5 minuts després de l’hora consignada com d’inici. Aquests 5 minuts són perquè tots els alumnes entrin a l’aula i perquè el professor tingui temps, entre classe i classe, de preparar tot el material que necessiti. Qualsevol retard superior a aquests deu minuts es considera injustificat, tant per als alumnes com per al professor. L’arribada d’alumnes més tard d’aquesta hora causa molèsties tant al professor com a la resta de companys.

En les classes de tres hores, es podrà fer una pausa de deu minuts després de la primera part. Aquests deu minuts només es podran passar al final de la classe si tot el grup està d’acord a no fer pausa al mig. En cap cas, però, es podran acumular als 5 minuts inicials de la classe.

L’assistència a classe és obligatòria. A aquest efecte, els professors portaran un control d’assistència dels seus alumnes. Si un alumne no manté una assistència suficientment regular (75% de les classes) sense justificació, quedarà privat del dret a l’avaluació contínua i, per tant, el professor es pot negar a tenir-li en compte la nota de curs en la qualificació final. Igualment, si l’assistència no és regular, l’alumne no tindrà dret a explicacions suplementàries per part del professor ni a correccions fora de termini de treballs o d’exercicis.

2. Canvis de nivell i d’horari

Els alumnes només podran matricular-se en el nivell immediatament superior a aquell que hagin superat en una convocatòria anterior de UAB Idiomes o, en el cas de nous alumnes, a aquell que es determini per una prova d’anivellament prèvia a la inscripció. Aquesta prova serà exclusiva i obligatòria per als alumnes nous.

Qualsevol canvi de nivell, una vegada matriculat l’alumne, només s’atendrà en els supòsits següents:

2.1 Si un professor detecta que un alumne matriculat en un curs seu ha estat classificat erròniament i per causa imputable a UAB Idiomes en un nivell que no li correspon, podrà autoritzar un canvi de nivell, sempre abans de completar una desena part del total d’hores de classe (unes 10 hores). Aquesta autorització es trametrà directament a la secretaria de UAB Idiomes, la qual procedirà al canvi de nivell en un curs programat en el mateix horari. Si no hi hagués cap grup en el mateix horari, UAB idiomes oferirà la possibilitat de matricular-se en l’horari més pròxim o, si aquest no fos convenient a l’alumne, de retornar l’import íntegre de la matrícula. Aquest supòsit només s’atendrà a instància del professor i quan aquest tingui una constància evident de la classificació errònia de l’alumne, la qual haurà de ser verificada pel coordinador de l’idioma corresponent.

2.2 Si un alumne, una vegada iniciat el curs, vol canviar-se a un nivell inferior a aquell que li correspon segons el test de nivell o per certificació de UAB Idiomes, haurà de presentar una sol·licitud escrita adreçada al cap d’estudis. Aquest avaluarà si és procedent atendre la demanda, la qual només es podrà fer efectiva si hi ha places vacants en el grup de nivell inferior sol·licitat i amb la conformitat del professor d’aquest grup.

2.3 Si la sol·licitud de canvi de nivell procedeix de l’alumne, sense que hi hagi evidència d’error en la classificació derivada del test, el canvi només es podrà realitzar amb l’autorització expressa del cap d’estudis i el vist-i-plau del director de UAB Idiomes. La no autorització del canvi no donarà dret, en cap cas, al retorn de l’import, total o parcial, de la matìcula.

Els canvis d’horari només s’acceptaran dins els primers trenta dies naturals, a partir del primer dia de classe, en els cursos normals, i dins els primers quinze dies naturals, en els cursos intensius. Fora d’aquest termini, qualsevol sol·licitud de canvi d’horari haurà d’adreçar-se per escrit al cap d’estudis, acompanyada d’un certificat acreditatiu que justifiqui la sol·licitud. S’entendrà per causa justificada el canvi d’horari, posterior a la matrícula a UAB Idiomes, en el lloc de treball o en el centre universitari on es cursin estudis.

En qualsevol cas, els canvis d’horari només podran fer-se efectius amb l’autorització expressa del cap d’estudis i només en ocasió de vacants en l’horari sol·licitat.

3. Alumnes i grups

Els nombre màxim d'alumnes per a un curs ordinàri és de 18 alumnes per grup, mentre que per als cursos de conversa és de 12 alumnes per grup.

El Centre es reserva el dret d'anul·lar grups en què no hi hagi una inscripció mínima d'alumnes. En aquest supòsit, els alumnes que s'hi hagin inscrit tindran el dret preferent a matricular-se en un altre horari o, si ho prefereixen, que se'ls retorni l'import que hagin abonat.

 

UAB Idiomes Barcelona 2008 - 2009 | Disseny : Linguaweb

 

UAB Español English Contacta amb nosaltres inici UAB UAB Idiomes Contacta amb nosaltres inici Marc europeu comú de referència per a les llengües Español English