Nivells i Pla d'estudi
Nivells i Pla d'estudi tardor | otoño | autumn Nivells i Pla d'estudi
Nivells i Pla d'estudi


CURS 2008 | 2009

Nivells i Pla d'estudiNivells i pla d'estudis

Nivells i Pla d'estudi Els objectius dels nivells d'UAB Idiomes Barcelona responen a la descripció de nivells de competència comunicativa del Marc europeu comú de referència per a les llengües del Consell d'Europa.

 

Els cursos d'UAB Idiomes Barcelona estan dividits en sis nivells:

A, B, C, D, E, F

Esquema del pla d'estudi dels cursos ordinaris d'UAB Idiomes Barcelona

.
certificat de
nivell mitjà
certificat de
nivell avançat
domini
efectiu
.
inicial
preliminar
mitjà
mitjà-alt
avançat 1
avançat 2
Anglès
A
B
C
D
E
F
Alemany
A
B
C
D
E
Francès
A
B
C
D
. .
Italià
A
B
C
D
.
.
Espanyol
A
B
C
D
E
.

El pla d’estudis dels cursos ordinaris contempla dues certificacions de nivells terminals
de domini d’idioma
:

  • el Certificat de nivell mitjà.
  • el Certificat de nivell avançat.

El Certificat de nivell mitjà s’expedeix en superar els tres primers cursos ordinaris (A,B i C). El Certificat de nivell avançat s’expedeix en superar el cinquè curs ordinari (E) d’anglès, de francès i d’italià o el sisè curs (F) d’alemany.

Correspondència amb els nivells del marc europeu comú de referència per a les llengües
del Consell d'Europa (MECR).

Nivells UAB Idiomes
Nivells MECR
A1
A1 Breakthrough
A2
B1
A2 Waystage
B2
C1
C2
B1 Threshold
D1
D2
E1
E2
B2 Vantage
F1
F2
C1 Effective Operational Proficiency

 

Breu descripció dels nostres nivells

Nivell A - (Inicial)

L’alumne pot comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars i frases molt senzilles encaminades a satisfer les primeres necessitats. Pot presentar-se i presentar una tercera persona i pot formular i respondre sobre detalls personals com ara on viu, gent que coneix i coses que té. Pot interactuar d’una manera senzilla a condició que l’altra persona parli a poc a poc i amb claredat i estigui disposada a ajudar.

Nivell B - (Preliminar)

L’alumne pot comprendre frases i expressions habitualment utilitzades relacionades amb temes d’importància més immediata (per exemple, informacions personals bàsiques, familiars, compres, geografia local, ocupació). L’alumne pot comunicar-se en situacions simples i habituals que exigeixin un intercanvi simple i directe d’informació sobre temes familiars i habituals. Pot descriure, amb termes simples, aspectes de la seva experiència o bagatge personal, entorn immediat i problemes sobre qüestions de primera necessitat.

Nivell C - (Llindar o Mitjà)

Aquest nivell acredita que el seu posseïdor té un nivell suficient de domini general de l’idioma per poder mantenir una activitat comunicativa en qualsevol situació pròpia de la seva vida quotidiana. Concretament, és capaç de: Comprendre la informació principal de textos clars i estàndards sobre temes familiars que es poden trobar regularment a la feina, a l’escola, durant el temps lliure, etc. Pot fer front a la major part de situacions lingüístiques que apareixen probablement quan es viatja en una zona on es parla la llengua. L’alumne pot produir un discurs senzill i coherent sobre temes que són familiars o d’interès personal. Pot descriure fets i experiències, somnis, esperances i ambicions i donar raons i explicacions de les opinions i projectes de manera breu.

Nivell D - (Mitjà-alt)

Pot mantenir converses amb parlants nadius, amb un nivell acceptable de fluïdesa sobre temes concrets. Pot intervenir en discussions, debats o diàlegs sobre temes d’interès general, exposant punts de vista de certa complexitat. Pot entendre les idees principals de textos autèntics informatius, d’opinió, de consulta o de creació literària i seguir-ne el fil amb l’ajut de diccionaris o d’altres materials de consulta. És capaç de mantenir converses sobre temes concrets i abstractes encara que a vegades ambdues parts hagin de negociar el significat de les comunicacions. Pot produir textos clars, i sense errors que enfosqueixin el missatge, en un ampli ventall d’estils com ara cartes formals i informals, narracions, redaccions descriptives i discursives.

Nivell E - (Avançat 1)

Aquest nivell acredita que el seu posseïdor té un bon domini general de l’idioma, que li permet mantenir, sense dificultats, una activitat lingüística completa i efectiva en qualsevol situació comunicativa, tant oralment com per escrit. Concretament, és capaç de: Comprendre les idees principals de textos complexos sobre temes concrets i abstractes, incloent-hi discussions tècniques en el camp de l’especialització professional. Pot interactuar amb un alt grau de fluïdesa i espontaneïtat en una conversa (interacció) amb un parlant nadiu que no comporti tensió ni per un ni per l’altre. Pot produir textos clars i detallats en una àmplia gamma de temes i exposar un punt de vista sobre una qüestió, aportant els avantatges i els inconvenients entre diferents opcions.

Nivell F - (Avançat 2)

Un usuari en aquest nivell domina les estructures de la llengua amb facilitat i fluïdesa, i pot adaptar la llengua al context. Pot utilitzar vocabulari i expressions de manera creativa, el seu estil i registre són raonats. L'usuari pot participar activament en converses socials, acadèmiques i professionals, també pot fer presentacions o demostracions. En aquest nivell l'usuari pot preparar i produir una gran varietat de textos escrits.

 

UAB Idiomes Barcelona 2008 - 2009 | Disseny : Linguaweb

 

UAB Español English Contacta amb nosaltres inici UAB UAB Idiomes Contacta amb nosaltres inici Marc europeu comú de referència per a les llengües Español English