Enfocament comunicatiu
Enfocament comunicatiu tardor | otoño | autumn Enfocament comunicatiu
Enfocament comunicatiu


INFORMACIÓ GENERAL

Enfocament comunicatiuEnfocament comunicatiu

Enfocament comunicatiuLes llengües són les principals eines de comunicació entre individus com a agents socials. Així, les persones tenim interès en poder nos comunicar amb altres, per què ens entenguin i per fer-nos entendre, en una varietat de situacions i contextos.

Aquest interès en comunicar, en interactuar, és el principal objectiu dels parlants i, per tant, també ha se ser l’objectiu de l’estudiant d’una llengua estrangera. Per aconseguir aquest objectiu, l’aprenent necessita dominar el llenguatge i això implica no només dotar-se d’una àmplia gamma de paraules i d’estructures gramaticals sinó també, i molt especialment, aprendre a utilitzar aquestes paraules en diferents situacions i per una varietat de propòsits.

Classes comunicatives

Als cursos de UAB Idiomes, s’intenta que l’alumne utilitzi l’idioma activament durant la classe per dur a terme tasques de comunicació que s’assemblen a allò que fem en la vida real, en una varietat de situacions diferents. Així, l’estudi de la gramàtica i del vocabulari queda emmarcat dins un enfocament més global, que entén la llengua com a conjunt de funcions lingüístiques. Una funció és el què fem amb la llengua amb un propòsit o objectiu determinat; per exemple, quan ens volem disculpar per haver fet malament una cosa o quan volem obtenir més informació sobre un tema concret. Les funcions lingüístiques engloben les tasques de recepció i de producció (oral i escrita) en una situació de comunicació i son part fonamental dels programes dels cursos.

En el programa de cada idioma, hi podem veure que, per cada curs regular, hi ha establerts una sèrie d’objectius generals que queden més especificats amb la descripció de les funcions lingüístiques i dels continguts gramaticals. Aquestes funcions i coneixements gramaticals de la llengua ens serveixen per aprendre a comunicar-nos, tant en l’àmbit oral com en l’escrit.

Les nostres classes a UAB Idiomes tenen com a finalitat aconseguir els objectius especificats en el programa; amb aquesta finalitat, i veient la importància que tenen, en l’àmbit comunicatiu, les funcions, el què fem és posar èmfasi en la interacció dins l’aula. Aquesta interacció implica una participació activa de l’alumne, que no és vist com un ésser passiu que escolta i pren apunts sinó com el principal motor de l’aprenentatge. És doncs imprescindible que l’alumne es comuniqui, no només amb el seu professor sinó també amb els seus companys. Transmetre informació i rebre informació és el què fem en la nostra llengua materna, i és el què intentem aprendre a fer a la classe de llengua. Amb aquest propòsit, el professor dissenya i promou activitats per què l’alumne participi activament i aquesta participació és fonamental per l’aprenentatge d’un idioma.

Per tot això, podem dir que, a UAB Idiomes, adoptem un enfocament metodològic comunicatiu.

Activitats comunicatives

Per fomentar la competència comunicativa en un idioma, cal buscar activitats que s’assemblin al tipus d’activitat que l’alumne haurà de portar a terme en la seva vida fora de l’aula. Per això, el professor incorpora activitats on l’alumne ha de treballar en parelles o en grups. Aquestes activitats dutes a terme entre grups d’estudiants, sempre amb la supervisió del professor, tenen l’avantatge de possibilitar que cadascun dels alumnes tingui l’oportunitat real d’utilitzar la llengua a la classe. En la interacció, es posen a funcionar no només els coneixements de lèxic o gramàtica de cadascun dels alumnes sinó també totes les estratègies necessàries perquè la comunicació sigui fructífera, tant quan s’escolta o es llegeix com quan es parla o s’escriu. Gràcies a la interacció, aprenem a ser més competents a l’hora de comunicar-nos.

En les activitats comunicatives, l’alumne és el responsable de la tasca que s’està duent a terme; és un enfocament orientat a l’acció, on totes les capacitats lingüístiques de l’alumne entren en funcionament i cobren importància.

Activitats fora de l'aula

L’aprenentatge d’un idioma no s’acaba quan l’alumne surt de l’aula. És imprescindible no perdre el contacte amb la llengua que s’estudia, per tal de poder mantenir i millorar tot allò que hem après a l’aula.

Com avaluem?

El sistema d’avaluació dels nostres cursos regulars té en compte el progrés de l’alumne durant el curs i també si ha aconseguit els objectius marcats en el programa. Així, els alumnes dels cursos d'UAB Idiomes tenen una avaluació continuada i també un examen final.

Les proves d’avaluació contínua i els exàmens de UAB Idiomes reflecteixen l’enfocament que es dona a les classes. Així doncs, l’alumne ha de demostrar que té un nivell acceptable en les quatre destreses lingüístiques (parlar, escoltar, llegir i escriure). La gramàtica i el vocabulari, tot i evidentment estar present en qualsevol acte comunicatiu, no s’avaluen -excepte en el cas de català i espanyol- de manera separada; el coneixement del lèxic i de la gramàtica que té l’alumne queda reflectit en l’avaluació de les quatre destreses lingüístiques.

 

UAB Idiomes Barcelona 2008 - 2009 | Disseny : Linguaweb

 

UAB Español English Contacta amb nosaltres inici UAB UAB Idiomes Contacta amb nosaltres inici Marc europeu comú de referència per a les llengües Español English