Crèdits de lliure elecció
Crèdits de lliure elecció tardor | otoño | autumn Crèdits de lliure elecció
Crèdits de lliure elecció


INFORMACIÓ GENERAL

Crèdits de lliure eleccióReconeixement de crèdits de lliure elecció*

Crèdits de lliure eleccióA partir del curs 1999-2000, els cursos impartits a UAB Idiomes Barcelona tenen reconeixement com a crèdits de lliure elecció en els nous plans d'estudis universitaris. L'equivalència que s'utilitzarà, per als cursos ordinaris de 60 hores, serà de 4 crèdits sempre que s'obtingui la qualificació mínima d'aprovat en la corresponent avaluació final d'idioma que en cada cas es determini. Els cursos de 60 hores que no signifiquin completar el nivell no donaran dret a crèdits de lliure elecció.

Per al nivell de 120 hores - 2 cursos de 60 hores- s'obtindran 8 crèdits de lliure elecció sempre que es compleixin les condicions que s'indiquen en l'apartat anterior.

Per altres cursos que comportin avaluació final, l'equivalència serà de 1 crèdit de lliure elecció per cada 15 hores de classe, sempre que el reconeixement hagi estat aprovat per la Comissió d'Ordenació Acadèmica. Els cursos de 30 hores donen dret a l'obtenció de 1 crèdit de lliure elecció en les mateixes circumstàncies que els anteriors.

Només es reconeixeran com a crèdits de lliure elecció els cursos d'idiomes estudiats i aprovats durant els estudis universitaris i a partir del curs 1999-2000.

La validació dels cursos d'idiomes, com a crèdits de lliure elecció, la faran les respectives secretaries de cada facultat, prèvia presentació per part de l'estudiant de la certificació del Servei d'Idiomes Moderns d'haver aprovat el curs al qual s'havia matriculat.

El nombre de crèdits de lliure elecció al que donen dret els cursos d'UAB Idiomes podrà ser modificat per la secretaria de la facultat en qüestió. L'alumne s'haurà d'informar a la secretaria de la seva facultat del nombre de crèdits de lliure elecció que els cursos d'UAB Idiomes li significaran.

*Tota la informació sobre el reconeixement de crèdits de lliure elecció esmentat en aquest apartat correspon a l'UAB, i, per tant, pot variar segons les universitats. Si us plau, per a més informació consulteu la secretaria de la vostra facultat.

 

UAB Idiomes Barcelona 2008 - 2009 | Disseny : Linguaweb

 

UAB Español English Contacta amb nosaltres inici UAB UAB Idiomes Contacta amb nosaltres inici Marc europeu comú de referència per a les llengües Español English