Avaluació
Avaluació tardor | otoño | autumn Avaluació
Avaluació


INFORMACIÓ GENERAL

AvaluacióAvaluació

A. Criteris generals per a l’avaluació dels cursos

Aprovats per la Comissió Rectora del Servei d'Idiomes Moderns/UAB Idiomes,
amb data de 26 de novembre de 1996.

Avaluació1. La superació d’un nivell de domini d’idioma es determinarà mitjançant la qualificació obtinguda en una prova final i també, en els cursos presencials, mitjançant la qualificació donada pel progrés en l’aprenentatge de l’alumne durant el curs (avaluació continuada).

2. La Junta Acadèmica de UAB Idiomes determinarà per a cada curs, idioma i nivell concret, la proporció que l’avaluació continuada i la prova final tindran en la qualificació final. En cap cas, el pes de l’avaluació continuada serà superior al de la prova final.

3. En la qualificació final de l’avaluació continuada es tindran en compte tant les qualificacions obtingudes en proves parcials com l’avaluació global que el professor faci de l’evolució de l’alumne. Per a tenir dret a aquesta qualificació final, l’alumne haurà d’acreditar l’assistència a un mínim del 75% de les classes o, en cas d’una inassistència superior per causes justificades, haver establert amb el seu professor un sistema de tasques o de treballs compensatoris que permetin una qualificació objectiva i ponderada.

4. En la prova final de curs s’avaluaran les quatre habilitats bàsiques de domini d’idioma (expressió oral, expressió escrita, comprensió oral i comprensió escrita). La Junta Acadèmica de UAB Idiomes determinarà, per a cada curs, idioma i nivell, la proporció amb què es considerarà cada una d’aquestes habilitats, en funció de les característiques específiques del curs. En qualsevol cas, els alumnes seran avaluats respecte a l’assoliment dels objectius descrits en el programa de cada curs.

5. Per a considerar que un alumne ha superat el nivell, caldrà que obtingui una qualificació mínima global en el conjunt de la prova final i també una qualificació mínima - que podrà ser percentualment inferior a la global- en cada una de les proves avaluadores de les diferents habilitats, independentment de la qualificació per avaluació continuada que pogués obtenir i de la nota global obtinguda en la prova final. La Junta Acadèmica de UAB Idiomes establirà per a cada curs, idioma i nivell aquesta qualificació mínima.

6. En les proves d’expressió oral i escrita s’avaluaran, respectivament:

  • La fluïdesa, la correcció formal (de vocabulari, d’estructures gramaticals, de prosòdia i de cohesió del discurs), la coherència i l’adequació del missatge al context (registre, estil, funció) i les estratègies comunicatives.
  • L’adequació del text a la funció comunicativa, la cohesió sintàctica, la coherència i la correcció formal (vocabulari, estructures gramaticals i ortografia).

7. Els criteris i el barem que estableixi la Junta Acadèmica per a cada curs, idioma i nivell seran d’obligat compliment per a tots els professors que imparteixin el mateix nivell o elaborin les proves corresponents.

8. Una vegada coneguda la qualificació final, els alumnes tindran dret a una revisió de l’examen amb el seu professor per resoldre els dubtes que sobre aquesta pugui tenir i comentar, si s’escau, el resultat de la prova final. Amb aquesta finalitat, el professor fixarà un dia i una hora per efectuar aquesta revisió.

9. Qualsevol reclamació que un alumne vulgui presentar sobre la qualificació final es tramitarà a la Direcció de UAB Idiomes, mitjançant una instància adreçada al cap d’estudis, en la qual haurà de fer constar, de manera raonada, els motius de la reclamació. En un termini no superior a les dues setmanes després de convocada l’última prova, es constituirà una comissió de revisió d’avaluacions, integrada per tres membres d'UAB Idiomes, nomenats pel director, que estudiarà i resoldrà cada una de les reclamacions que s’hagin pogut presentar.

10. Els exàmens extraordinaris de setembre seguiran les mateixes pautes descrites per a les proves finals dels cursos presencials, tant pel que fa a la seva elaboració, com als criteris d’avaluació i al procediment de reclamacions.

B. Examen final i avaluació contínua

En l’examen final, i en una convocatòria única, s’avaluarà l’assoliment dels objectius descrits en els programes de cada idioma. En el conjunt de proves que constitueixen l’examen final s’avaluarà:

1. La capacitat demostrada en l’expressió oral, mitjançant una prova que consisteix en:

  • una breu entrevista individual.
  • la resolució d’una tasca per parelles o en grup.
  • una exposició oral individual sobre un tema donat.

2. La capacitat demostrada de comprensió oral, mitjançant una prova que consisteix en l’audició de diversos textos enregistrats i unes preguntes relacionades amb el que s’ha sentit.

3. La capacitat demostrada en l’expressió escrita, mitjançant una prova que consisteix en la redacció de dos textos sobre temes diferents i que requereixen l’ús de registres diferents.

4. La capacitat demostrada en la comprensió escrita, mitjançant la resposta a unes preguntes sobre diferents textos escrits que requereixen una lectura ràpida, un d’ells, i una lectura atenta, un altre.

5. De manera opcional, algunes llengües avaluen també la competència gramatical i lèxica de l’alumne, amb una sèrie d’activitats diferents.

El cap d’estudis, d’acord amb el coordinador de cada secció, determinarà les dates dels exàmens i de publicació de notes. Aquestes dates es comunicaran als alumnes amb almenys dues setmanes d’antelació a la data prevista per a la primera prova de l’examen.
Una vegada superat el curs, el Servei d’Idiomes Moderns expedirà una certificació amb la qualificació obtinguda per l’alumne. En superar els cursos corresponents a nivells terminals (mitjà i superior), s’expedirà el certificat acadèmic del nivell corresponent, sempre i quan l'alumne el soliciti.

C. Convocatòria extraordinària de setembre

Durant el mes de setembre tindrà lloc una convocatòria extraordinària d’exàmens per a la superació de cada un dels nivells previstos en els cursos ordinaris. La inscripció a aquesta convocatòria és oberta a totes les persones que vulguin obtenir una acreditació de nivell, previ pagament de les corresponents taxes d’inscripció. No és necessari, per tant, haver estat matriculat anteriorment a UAB Idiomes.

Els exàmens extraordinaris de setembre seguiran les mateixes pautes descrites per als exàmens dels cursos ordinaris i la seva superació donarà dret a les certificacions acadèmiques corresponents.
Els exàmens extraordinaris de setembre tenen lloc durant les dues primeres setmanes de setembre. Podeu consultar el calendari i horari d’aquestes proves a la Secretaria de UAB Idiomes a partir de principis de juny.

 

UAB Idiomes Barcelona 2008 - 2009 | Disseny : Linguaweb

 

UAB Español English Contacta amb nosaltres inici UAB UAB Idiomes Contacta amb nosaltres inici Marc europeu comú de referència per a les llengües Español English